Obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky internetového obchodu www.levelna.cz

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi obchodní společností LEVEL, s.r.o., IČ: 47469374, DIČ: CZ47469374, se sídlem Náchod, Plhovská 1997, PSČ 547 01 (dále jen „prodávající“) a fyzickými a právnickými osobami (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.levelna.cz.
 2. Aktuální znění obchodních podmínek se nachází na internetových stránkách prodávajícího www.levelna.cz.
 3. V případě, kdy zájemce o koupi zboží není spotřebitelem ve smyslu zákona, tedy především jedná-li se o podnikatele, se tyto obchodní podmínky použijí přiměřeně s vyloučením ustanovení na ochranu spotřebitele.

II. Údaje o prodávajícím

Obchodní firma: LEVEL, s.r.o.

IČ: 47469374, DIČ: CZ47469374

Sídlo: Náchod, Plhovská 1997, PSČ 547 01

Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 2701 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kontaktní údaje:      telefon: 491446611

                                   email: e-shop@levelna.cz 

III. Předmět prodeje v internetovém obchodu

 1. Předmětem prodeje v rámci tohoto internetového obchodu je zboží, jehož prezentace je uvedena na internetových stránkách prodávajícího www.levelna.cz v sekci e-shop. Prezentace má informativní charakter a prodávající si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít.
 2. E-shop obsahuje informace o cenách zboží a jeho aktuální dostupnosti. Uváděné ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech poplatků. Dále obsahuje e-shop informace o nákladech na balení zboží a jeho dodání v rámci České republiky. Uvedené ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení.  

IV. Způsob uzavření smlouvy

 1. Kupující vloží zboží, které v e-shopu vybral, do elektronického nákupního košíku.
 2. Před závazným odesláním objednávky kupující zkontroluje zboží vložené do nákupního košíku, přičemž má možnost svou volbu změnit a zjišťovat a opravit případné chyby. Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje v objednávce se považují za správné.
 3. Prodávající potvrdí obdržení objednávky bez zbytečného odkladu na emailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.
 4. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena výslovným potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky prodávajícím. Potvrzení přijetí objednávky odešle prodávající elektronickou poštou na emailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce, a to zpravidla do dvou dnů od obdržení objednávky. V případě nejasností či s ohledem na množství objednaného zboží je prodávající oprávněn vyžádat si od kupujícího ještě dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena doručením takového dodatečného potvrzení.

V. Cena a platební podmínky

 1. Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena na webových stránkách a zahrnuje v sobě daň z přidané hodnoty v aktuální výši a poplatek PHE /poplatek za historický elektroodpad  - příspěvek na likvidaci starých elektrospotřebičů/.
 2. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží, poštovné a balné.
 3. Úhradu kupní ceny (včetně nákladů na dodání zboží) je možné provést:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího
 • v hotovosti při dodání zboží na dobírku; kupující uhradí kupní cenu poštovnímu doručovateli
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude uveden ve faktuře zaslané kupujícímu po uzavření smlouvy
 1. Záloha na kupní cenu není prodávajícím požadována, čímž není dotčena povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu předem.

VI. Úhrada nákladů za dodání zboží, poštovné a balné

 1. Prodávající účtuje náklady za dodání zboží, kterými jsou poštovné a balné, které za každou objednávku /nikoli za každé zboží/ činí:
 • v případě osobního odběru na provozovně prodávajícího není účtováno
 • v případě zaslání na dobírku 120,- Kč
 • v případě platby převodem na účet 80,- Kč

VII. Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit dle tohoto článku obchodních podmínek náleží výlučně kupujícímu, který je spotřebitelem ve smyslu zákona. Tato práva nenáleží kupujícímu, který je podnikatelem.
 2. Od smlouvy nelze odstoupit v případě uvedeném v ust. 1837 občanského zákoníku.
 3. 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, a v případě, že předmětem smlouvy je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro zachování lhůty postačí odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy.
 4. V případě, že spotřebitel hodlá odstoupit od smlouvy, učiní tak písemně u prodávajícího na adrese jeho sídla, případně elektronicky na: e-shop@levelna.cz Ve sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy je třeba konkretizovat smlouvu, od které je odstupováno (např. číslem objednávky, datem koupě zboží apod.). Je-li odstupováno pouze ohledně některého zboží (v případě, že kupní smlouva byla uzavřena na více druhů zboží), uvede spotřebitel rovněž tuto skutečnost. Spotřebitel dále prodávajícímu sdělí číslo účtu pro vrácení kupní ceny.
 5. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využit rovněž vzorový formulář: Vzorový formulář
 6. V případě odstoupení od smlouvy budou spotřebiteli prodávajícím vráceny nejpozději do 14 dnů všechny peněžní prostředky přijaté od spotřebitele, včetně nákladů na dodání zboží. Jestliže spotřebitel zvolil pro dodání zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, budou spotřebiteli vráceny náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující je povinen v případě využití práva na odstoupení od smlouvy vrátit vše, co na základě smlouvy získal, tzn. zboží včetně příslušenství zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím. Pokud vrácení zboží již není dobře možné (např. bylo v mezidobí zničeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a tento svůj nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a vrátit tak kupujícímu o takovou částku sníženou kupní cenu.
 9. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu (poštovné za zaslání zboží zpět prodávajícímu).

VIII. Dodání zboží kupujícímu

 1. Není-li kupujícím zvolen osobní odběr zboží, bude mu zboží zasláno doporučenou zásilkou Českou poštou, s.p., a to na adresu uvedenou jako dodací adresa v objednávce. Kupující je povinen si zásilku převzít a odpovídá za náklady vzniklé při marném doručování zásilky.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu neporušenosti obalu a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, přičemž je oprávněn zboží nepřevzít. 

IX. Reklamace vad a práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Je-li v záručním listu, kupní smlouvě či jiným způsobem poskytnuta záruční doba delší, lze právo z vad zboží uplatnit v této záruční době.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. 
 4. Záruka se nevztahuje na případy, kdy (zejména):
 • nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu zboží, které jsou uvedeny v návodu k obsluze zboží,
 • k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo chemického poškození, zkratem, přepětím v síti nebo nesprávnou instalací,
 • k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,
 • k závadě došlo při živelní události,
 1. Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu se zbožím (dárky, propagační předměty, apod.). 

Uplatnění reklamace

 1. Reklamaci vady zboží je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby.
 2. Reklamaci zboží uplatňuje kupující u prodávajícího.
 3. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o koupi zboží.
 4. Zároveň s reklamací kupující sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku.  

Vyřízení reklamace

 1. Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má kupující právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.
 2. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad (výměnu), nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu takové součásti. Je-li však požadavek na výměnu zboží nebo jeho součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 3. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, případně vznikne-li kupujícímu nárok na výměnu zboží nebo jeho součásti, avšak tato výměna není možná, např. z důvodu vyprodání daného zboží, má kupující právo zboží vrátit a od smlouvy odstoupit. 
 4. Právo na dodání nového zboží (výměnu), nebo výměnu součásti zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy.
 5. Nedojde-li k vrácení zboží a odstoupení od smlouvy nebo neuplatní-li kupující právo na dodání nového zboží bez vad (výměnu), na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu nemůže být dodáno nové zboží bez vad, vyměněna součást zboží nebo zboží opraveno, jakož i v případě, nedojde-li ke zjednání nápravy v přiměřené době nebo by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 6. Prodávající, či jeho pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 7. Při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) je kupující povinen provést vrácení rovněž příslušenství zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu nezbytném ke splnění práv a povinností ze smlouvy. Prodávající je oprávněn osobní údaje zpracovávat automatizovaným způsobem a uchovávat je po dobu neurčitou.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Prodávající ukládá uzavřené smlouvy v elektronické podobě v rámci svého archivu a na vyžádání umožní přístup ke smlouvě uzavřené se spotřebitelem odesláním na kontaktní email kupujícího.
 2. Kupující nese ze svého náklady na prostředky komunikace na dálku s prodávajícím, tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Smlouvy lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Prodávající prohlašuje, že není vázán žádnými kodexy chování.
 5. Pro mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů kontaktujte přímo prodávajícího na emailové adrese: e-shop@levelna.cz, případně poštou na adrese sídla prodávajícího.
 6. Živnostenskou kontrolu prodávajícího provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním a mohou být měněny s účinností od zveřejnění takové změny. Jejich změna nemá vliv na již uzavřené smluvní vztahy.